Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn ook in .PDF vorm te downloaden.

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die V.O.F. Rebellis opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, van welke aard dan ook. V.O.F. Rebellis is gevestigd te Leidschendam en wordt in dit document ook aangeduid met ‘wij’ en ‘ons’.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van V.O.F. Rebellis ten aanzien van de uitvoering van projecten, coaching, het verzorgen van trainingen of levering van goederen en diensten tenzij op onderdelen schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden alleen als deze door ons zijn aanvaard gedurende het offerte traject.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

In geval van maatwerk
Onze offertes voor maatwerk zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever door ondertekening en retournering van de betreffende werkopdracht aan V.O.F. Rebellis heeft laten weten dat de aanbieding of offerte is geaccepteerd.
Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien Algemene Voorwaarden deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en zijn overeengekomen, onder verwijzing naar de gerelateerde werkopdracht.

In geval van open inschrijving
In geval van trainingen met open inschrijving heeft de werkopdracht de vorm van een aanmelding van de cursist via de website, per antwoordkaart of mondeling, welke overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen na bevestiging door V.O.F. Rebellis Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

4. Uitvoering van de opdracht


V.O.F. Rebellis zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren, overeenkomstig de gespecificeerde eisen en goed vakmanschap.
Uiteraard zal gedurende de uitvoering met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Indien wij bij de aanvaarding en de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden tegenkomen die de voortgang van onze werkzaamheden of het resultaat van onze diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen wij de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

V.O.F. Rebellis bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die voor V.O.F. Rebellis werkzaam is, brengt zulks niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt.

Wij zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van V.O.F. Rebellis geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht, dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

V.O.F. Rebellis kan slechts meerwerk verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Het door opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend na onderlinge schriftelijke overeenstemming.

5. Aandeel opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij voor het verrichten van de opdracht nodig hebben, tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de zijde van de opdrachtgever.

Feiten en omstandigheden, ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan V.O.F. Rebellis te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van V.O.F. Rebellis ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium van V.O.F. Rebellis voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag voor deze opdracht over de laatste zes maanden, waarbij de schadevergoeding in geen geval meer zal bedragen dan expliciet gemaakte euro.

Opdrachtgever is gehouden V.O.F. Rebellis schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever – die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van V.O.F. Rebellis ten behoeve van opdrachtgever.

V.O.F. Rebellis verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. V.O.F. Rebellis is niet aansprakelijk voor beschadiging of het teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, V.O.F. Rebellis , of derden.

7. Vertrouwelijkheid

V.O.F. Rebellis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij V.O.F. Rebellis op grond van de wet of op grond van de gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. V.O.F. Rebellis zal in het kader van de opdracht alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Evenzo zal de opdrachtgever, zonder onze instemming, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en rapportages V.O.F. Rebellis

8. Intellectueel eigendom

V.O.F. Rebellis behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, dan wel bij het verzorgen van een training, tenzij dit intellectueel eigendom al berust bij derde partijen. Openbaarmaking van project- of cursusmateriaal kan alleen geschieden na verkregen toestemming van V.O.F. Rebellis

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V.O.F. Rebellis zullen door de opdrachtgever of cursist geen gegevens of gedeelten of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

9. Honorarium

Het honorarium van V.O.F. Rebellis is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven. Het honorarium is verschuldigd naarmate door V.O.F. Rebellis werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 V.O.F. Rebellis heeft het recht jaarlijks per 1 januari tariefwijzigingen door te berekenen.
Het honorarium van V.O.F. Rebellis wordt per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen is. Over alle door opdrachtgever aan V.O.F. Rebellis verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting gespecificeerd in rekening gebracht.

10. Betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso-)kosten, die V.O.F. Rebellis maakt als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Na de vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

11. Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag  dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, aan V.O.F. Rebellis kenbaar te worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft V.O.F. Rebellis de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Aanpassing van de opdracht

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in deze gevallen in overleg tot een oplossing trachten te komen die voor opdrachtgever en –nemer tot een redelijk en bevredigend resultaat leidt.

Bij aanpassing en voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

13. Opzegging van de opdracht

In geval van open inschrijving

  • De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
  • Annulering door een deelnemer aan een activiteit met open inschrijving:
de deelnemer kan tot twee maanden voor aanvang van de eerste trainingsdag, intake of andere op de training voorbereidende afspraak kosteloos annuleren. Wanneer de training specifiek ten behoeve van deze opdrachtgever ontwikkeld is, geldt de opzegtermijn als overeengekomen in de werkopdracht tot ontwikkeling van de training
  • Bij annulering korter dan twee maanden doch langer dan één kalendermaand voor de aanvang van de eerste trainingsdag, intake of andere op de training voorbereidende afspraak is.